Zaznacz stronę

Montaż klap rewizyjnych w systemie wentylacji. Czy zawsze jest niezbędny?

Magazyn Ventido

Odpowiednie działanie wentylacji możliwe jest jedynie w przypadku regularnego dbania o jej stan techniczny. Jednym z elementów prewencyjnych, zapobiegającym niedrożnością i nieszczelnością w systemie wentylacji są okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów wentylacyjnych. Niewątpliwym ich usprawnieniem, w szczególności w przypadku dużych obiektów, o skomplikowanej sieci wentylacyjnej, jest zamontowanie klap rewizyjnych.

Obowiązek montażu klap rewizyjnych w systemie wentylacji

W polskim systemie prawnym nie ma narzuconego obowiązku montażu klap rewizyjnych wobec każdej instalacji wentylacyjnej. Wskazanie dotyczące ich zastosowania znajdują się w rozporządzeniach szczegółowych i w normach budowlanych PN-EN 12097:200 i PN-EN 13779:2007 mówiących o wentylacji budynków i sieci przewodów wentylacyjnych. Wymagania, odnoszące się do konieczności zapewnienia dostępu do wszystkich elementów sieci wentylacyjnej celem ich czyszczenia i przeglądu dotyczą:

  • zakładów opieki zdrowotnej,
  • obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, w szczególności w zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

Z uwagi na wymóg umieszczania klap rewizyjnych w odległości minimum 10 metrów od siebie w przypadku przewodów wentylacyjnych w obiektach niższych – nie ma konieczności ich instalowania.

Klapy rewizyjne a przewody wentylacyjne

Klapy rewizyjne montowane są głównie w kanałach wentylacyjnych wykonanych z blachy lub aluminium. Ich rozmiar dopasowywany jest zgodnie z wytycznymi, zawartymi w normach budowlanych i zależny jest od kształtu przewodu oraz jego przekątnej lub średnicy. W przypadku przewodów elastycznych, w szczególności wykonanych na bazie spiralnie zwiniętego drutu – przewodów typu FLEX – montaż takich klap nie jest praktykowany z uwagi na ich zastosowanie jedynie jako łącznik przewodów prostokątnych lub okrągłych z elementami krańcowymi.

Klapy rewizyjne do wentylacji – jakie?

Elementy rewizyjne wykonywane są z trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, oddziaływanie wilgoci i zmiennych temperatur materiałów. Najczęściej stosuje się tutaj:

  • klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej,
  • klapy rewizyjne z blachy kwasoodpornej i
  • klapy rewizyjne z aluminium.

Materiał dobierany jest pod kątem materiału, z jakiego wykonane są przewody wentylacyjne, z którymi rewizja ma współpracować oraz do warunków, w jakich klapy będą eksploatowane – dotyczy to głównie temperatury i odporności na nią pokręteł zabezpieczających, odpowiedniej klasy szczelności klap.

Lokalizacja klap rewizyjnych – gdzie je umieścić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna odległość pomiędzy dwoma otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 metrów – dotyczy to jedynie prostych, poziomych odcinków, które nie zawierają dodatkowych przeszkód, jak klapy pożarowe, tłumiki czy przepustnice. Wówczas liczbę i odległość miedzy otworami należy dopasować do odcinków pomiędzy tymi przeszkodami. Dodatkowo – każdy fragment od jednej do kolejnej rewizji nie powinien zawierać więcej niż jedna zmianę średnicy przewodu wentylacyjnego. Pomiędzy otworami nie powinno również dochodzić do więcej niż jednej zmiany kierunku prowadzenia linii wentylacyjnej, osiągającej kąt większy niż 45 °.  Większa ilość klap rewizyjnych jest również wymagana w przypadku wentylacji transportującej powietrze o kategorii WYW 4.

Jak wygląda montaż klap rewizyjnych? Czy mogę wykonać go samodzielnie?

Montaż klap wentylacyjnych jest stosunkowo łatwy. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście ujęcie rewizji już w projekcie i powierzenie montażu firmie montażowej, która będzie instalowała system wentylacji w obiekcie. Jak wygląda proces montażu klap? Do każdej klapy rewizyjnej powinien dostarczony zostać szablon, według którego należy wykonać otwór. Do otworu należy dopasować klapę rewizyjną tak, by szczelnie go zakrywała, uważając na dołączona uszczelkę, i dokręcić klapę przy pomocy pokręteł. Odpowiednio zamontowana klapa wentylacyjna nie powinna zmienić dotychczasowych parametrów pracy instalacji.

Zapewnienie możliwości dokładnego przeglądu i czyszczenia wszystkich elementów wentylacji jest niezwykle ważne z punktu widzenia utrzymania sprawności i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników systemu wentylacji. Klapy rewizyjne są w tym przypadku niezmiernie ważne – wobec ich braku konieczny byłby bowiem demontaż okresowy instalacji – co zdecydowanie nie jest działaniem ekonomicznym i łatwym.